[Conference]


OctoSketch: Enabling Real-Time, Continuous Network Monitoring over Multiple Cores
Yinda Zhang, Peiqing Chen, Zaoxing Liu
To appear in NSDI 2024

Double-Anonymous Sketch: Achieving Fairness for Finding Global Top-K Frequent Items
Yikai Zhao*, Wenchen Han*, Zheng Zhong*, Yinda Zhang, Tong Yang, Bin Cui
SIGMOD 2023 [paper]

MinMax Sampling: A Near-optimal Global Summary for Aggregation in the Wide Area
Yikai Zhao*, Yinda Zhang*, Yuanpeng Li*, Yi Zhou, Chunhui Chen, Tong Yang, Bin Cui
SIGMOD 2022 [paper]
(*: Equal Contribution)

PeriodicSketch: Finding Periodic Items in Data Streams
Zhuochen Fan, Yinda Zhang, Tong Yang, Mingyi Yan, Gang Wen, Yuhan Wu, Hongze Li, Bin Cui
ICDE 2022 [paper]

QCluster: Clustering Packets for Flow Scheduling
Tong Yang, Jizhou Li, Yikai Zhao, Kaicheng Yang, Hao Wang, Jie Jiang, Yinda Zhang, Nicholas Zhang
WWW 2022 [paper]

CocoSketch: High-Performance Sketch-based Measurement over Arbitrary Partial Key Query
Yinda Zhang, Zaoxing Liu, Ruixin Wang, Tong Yang, Jizhou Li, Ruijie Miao, Peng Liu, Ruwen Zhang, Junchen Jiang
SIGCOMM 2021 [paper, code]

On-Off Sketch: A Fast and Accurate Sketch on Persistence
Yinda Zhang, Jinyang Li, Yutian Lei, Tong Yang, Zhetao Li, Gong Zhang, Bin Cui
VLDB 2021 [paper, code]

Sliding Sketches: A Framework using Time Zones for Data Stream Processing in Sliding Windows
Xiangyang Gou*, Long He*, Yinda Zhang*, Ke Wang, Xilai Liu, Tong Yang, Yi Wang, Bin Cui
KDD 2020 [paper, code]


[Journal]


CocoSketch: High-Performance Sketch-based Measurement over Arbitrary Partial Key Query
Ruijie Miao*, Yinda Zhang*, Zihao Zheng*, Ruixin Wang, Ruwen Zhang, Tong Yang, Zaoxing Liu, Junchen Jiang
TON 2023 [paper]

A Sketch Framework for Approximate Data Stream Processing in Sliding Windows
Xiangyang Gou*, Yinda Zhang*, Zhoujing Hu*, Long He, Ke Wang, Xilai Liu, Tong Yang, Yi Wang, Bin Cui
TKDE 2022 [paper]